Terms of Sale

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

van Sennheiser Nederland B.V., hierna ook te noemen: Sennheiser,

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Sennheiser en haar wederpartij, inclusief door Sennheiser gedane aanbiedingen.

b. Indien Sennheiser niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sennheiser in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

b. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Eventuele aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden, door Sennheiser te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich bij latere overeenkomsten daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

d. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

e. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling(en) zal (zullen) alsdan door Sennheiser vervangen worden door één of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en offertes van Sennheiser zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft op het moment van aanvaarding niet meer beschikbaar is.

b. De offerte of aanbieding is gebaseerd op de door de wederpartij aan Sennheiser verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

a. Alle door de wederpartij geaccepteerde aanbiedingen of offertes worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Sennheiser, dan wel doordat Sennheiser met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

b. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Sennheiser eerst, nadat en voor zover deze door Sennheiser zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. De wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Sennheiser gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien de wederpartij niet binnen acht(8) dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. De wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Sennheiser met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Sennheiser te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Sennheiser hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat door deze machtiging enigerlei verplichtingen van de derde jegens Sennheiser zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 4: LEVERING EN TRANSPORT

a. De door Sennheiser genoemde termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

b. Levering geschiedt af het bedrijf van Sennheiser of een andere door Sennheiser te bepalen plaats. Als het geleverde een orderwaarde heeft van meer dan € 120,- exclusief btw, geschiedt levering Effectief Netto Franco.

c. De keuze van het transportmiddel is aan Sennheiser. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, dient de wederpartij hiervan bij het plaatsen van haar bestelling dan wel acceptatie van de aanbieding/offerte schriftelijk kennis te geven en zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van de wederpartij.

d. Wanneer wederpartij ervoor kiest de goederen af te (laten) halen c.q. de goederen of aangeboden diensten bij aflevering niet door de wederpartij worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie (3) weken vanaf het aflevertijdstip ter beschikking van de wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van de wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering of afname van bedoelde goederen of diensten.

e. Bij aankomst der goederen c.q. na uitvoering van de diensten dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Sennheiser, verklaart de wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

f. Indien en zodra de overeenkomst bestaat uit de levering van meerdere producten en/of diensten, is Sennheiser te allen tijde bevoegd de overeenkomst in delen uit te voeren.

g. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Sennheiser worden geweigerd. Alle retourzendingen van de wederpartij geschieden voor haar eigen rekening en risico.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN KOSTEN

a. De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of uit deze voorwaarden dan wel de aanbieding, offerte of overeenkomst waartoe zij behoren, zijn de in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten - daaronder begrepen verzendkosten en andere 'out-of-pocket' uitgaven - niet in het prijs begrepen en worden zij afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.

b. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Sennheiser gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Ingeval de nieuwe prijs meer dan tien procent (10%) van de overeengekomen prijs afwijkt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden, mits de wederpartij dit binnen veertien (14) dagen na kennisneming van de verhoging schriftelijk aan Sennheiser meedeelt en tenzij Sennheiser zich alsdan nog bereid verklaart om de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.

c. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Sennheiser niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 6: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Sennheiser toegezonden facturen te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder verrekening, aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Indien de wederpartij niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Sennheiser te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Sennheiser bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige (wettelijke) rechten van Sennheiser, aan de wederpartij de wettelijke rente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in het vorige lid tot aan de dag van algehele voldoening en alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tien procent (10%) van de openstaande vordering, met een minimum van vijftig euro (€ 50). Indien Sennheiser hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

c. Sennheiser kan een betaalkorting in rekening brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze betaalkorting mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Sennheiser is ontvangen.

d. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden in Euro ten kantore van Sennheiser of op een door Sennheiser aan te wijzen bankrekening.

e. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Sennheiser en de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

f. Sennheiser is gerechtigd ieder door haar geleverde producten of diensten apart te factureren.

g. Sennheiser is gerechtigd te verlangen dat de wederpartij een redelijke voorschotbepaling doet en/of onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Sennheiser te bepalen vorm. Als de wederpartij hieraan geen gehoor geeft, is Sennheiser - onverminderd haar overige (wettelijke) rechten gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

h. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt opgeschort of beëindigd, is al hetgeen de wederpartij aan Sennheiser uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Het door Sennheiser geleverde blijft eigendom van Sennheiser totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Sennheiser gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is gekomen. Totdat de wederpartij eigendom op de goederen zal hebben verworven, zal hij er op toezien dat de goederen in zijn bezit op ieder ogenblik onmiddellijk identificeerbaar zijn door Sennheiser als zijnde zijn eigendom.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Sennheiser zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd de overige (wettelijke) rechten van Sennheiser. De wederpartij geeft Sennheiser bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om al die plaatsten te (doen) betreden waar de eigendommen van Sennheiser zich bevinden en deze eigendommen terug te nemen. Op verzoek van Sennheiser, zal de wederpartij alle documenten opstellen en alle handelingen stellen die noodzakelijk of wenselijk zouden zijn om het eigendomsvoorbehoud van Sennheiser in het land van de wederpartij af te dwingen.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

a. De wederpartij is gehouden ieder product of uitgevoerde dienst op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

b. Zichtbare gebreken, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten, moeten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de producten of diensten, schriftelijk bij Sennheiser zijn ingediend. Niet zichtbare gebreken moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na aflevering gemeld te zijn. De melding dient te worden gedaan onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben. Het recht van de wederpartij om te klagen vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

c. De wederpartij dient Sennheiser in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

d. Als ingediende reclames niet voldoen aan het bovengenoemde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd.

e. Als Sennheiser van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, is Sennheiser bevoegd naar eigen keuze het geleverde hetzij te herstellen dan wel te vervangen, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs zonder verdere uitvoering van de overeenkomst terug te geven.

f. Sennheiser is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Sennheiser, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

g. De wederpartij is niet bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen jegens Sennheiser wegens klachten.

ARTIKEL 9: GARANTIES

a. Door Sennheiser wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Sennheiser schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Sennheiser of bij een door Sennheiser hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 9: GARANTIES

a. Door Sennheiser wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Sennheiser schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Sennheiser of bij een door Sennheiser hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

a. Sennheiser is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de wederpartij, welke het rechtstreeks gevolg is van een aan Sennheiser toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de geldende verplichting jegens de wederpartij. Sennheiser is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en voor schade die is ontstaat omdat de wederpartij de gebruiksvoorwaarde van het geleverde niet heeft nageleefd.

b. Indien Sennheiser wegens enige reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief btw) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten. Indien het voorstaande in rechte geen stand zou houden, is de aansprakelijkheid van Sennheiser in ieder geval beperkt tot hetgeen de door Sennheiser afgesloten verzekering uitkeert. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of grove schuld van Sennheiser.

c. Een aansprakelijkheidsstelling door de wederpartij schort de verplichtingen van de wederpartij jegens Sennheiser niet op.

d. Sennheiser is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de wederpartij verstrekte informatie niet juist, volledig of betrouwbaar is, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Sennheiser.

e. Sennheiser is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Sennheiser.

f. De door Sennheiser in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven – hardcopy of digitaal – omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish, resultaten en/of andere producteigenschappen, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Sennheiser is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

g. Sennheiser is steeds bevoegd de schade van de wederpartij zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de wederpartij verplicht is alle medewerking te verlenen.

h. De wederpartij is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

i. Indien de wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, vrijwaart de wederpartij Sennheiser reeds nu van deze risico’s.

j. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Sennheiser bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Sennheiser van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Sennheiser, binnen en buiten Nederland, zoals: ernstige storingen in haar productieproces; oorlog; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc.

b. Sennheiser is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

c. Sennheiser heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Sennheiser zijn verbintenis had moeten nakomen.

d. Als de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Sennheiser is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 12: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van de wederpartij vervaardigde producten, daaronder begrepen software, en geleverde diensten behoudt Sennheiser uitdrukkelijk de eventueel aanwezige auteursrechten en andere intellectuele eigendom. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Sennheiser is ten strengste verboden, tenzij Sennheiser hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Sennheiser ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Sennheiser kent hierbij aan de wederpartij een niet-exclusieve licentie toe om de software uitsluitende te gebruiken voor de werking van de geleverde producten. Sennheiser kent hierbij aan de wederpartij het recht toe om de software gebruikslicentie over te dragen bij (door)verkoop van het product, welk recht steeds wordt overgedragen op de koper van het product. Indien en zodra een partij een licentie heeft ontvangen, is zij verplicht te voldoen aan de voorwaarden van de licentie die Sennheiser of de licentiegever heeft opgelegd.

c. Indien de wederpartij zich niet aan het in dit artikel bepaalde houdt, maakt Sennheiser zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, onverminderd de overige (wettelijke) rechten van Sennheiser.

ARTIKEL 13: ZICHTZENDINGEN

a. Uitsluitend indien Sennheiser dit tevoren schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Sennheiser afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Sennheiser aan te geven doeleinden.

b. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

a. Sennheiser is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De door Sennheiser gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor lopende overeenkomsten jegens de wederpartij vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan Sennheiser te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt.

b. Indien de wederpartij tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft beëindigd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Sennheiser te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

c. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement waarbinnen Sennheiser statutair gevestigd is, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Sennheiser.